Селекция и развъждане


ПРАВИЛНИК ЗА СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ (ПСР) НА "БЪЛГАРСКИ ГОЛДEН РЕТРИВЪР КЛУБ " (БГРК)


I Общи положения.


ПСР способства за селекция и развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика. Компетентен и отговорен за селекцията и развъждането на породата Голдeн Ретривър в България е БГРК. Това включва помощ при селекцията и развъждането, консултации и контрол за същите, както и водене на селекционно-развъдна книга (племенна книга).

БГРК води методична борба с наследствените дефекти. В ПСР са взети под внимание съответните особености на породата.
БГРК не ограничава с излишни формални предписания своите членове, занимаващи се със селекционно развъждане, във възможността им за свободна селекционна изява. БГРК е в правото си да присъжда отличия на развъдчици за доказан принос в развитието на породата в България.

Правилникът за селекция и развъждане на БГРК служи за развитие на породата Голден Ретривър и урежда цялостната дейност на селекционното развъждане. Правилникът е съставна част на устава и е задължителен за всички членове на БГРК.


II Селекционно-развъдна дейност


1. Общи положения

Развъдчик в смисъла на този правилник е всеки редовен член на клуба, който има поне една собствена кучка или такава взета с договор за наем, годна за разплод и регистрирана в племенната книга на БГРК и БРФК , и който има регистрирано запазено име на развъдник в МФК (Международна Федерация по Кинология).

В селекционно-развъдната дейност се прилага единствено и само методът на чистопородното развъждане. Изключения не се допускат.

До селекционно развъждане се допускат само родословни, здрави кучета със стабилна психика. Те трябва да отговарят на установени от БГРК изисквания, а именно:

1. Да притежават родословие от киноложка федерация призната от МФК или неин партньор по договор;
2. Да са навършили 15 месечна възраст за мъжките кучета и 18 месечна възраст за женските;
3. Да имат минимум две оценки "отличен", получени на Национални, Международни, Клубни, Специализирани изложби или експертни оценки, извършени от оторизирани съдии по време на изложба.
4. Да имат направено изследване за тазобедрена и лакетна дисплазия , като изследването се провежда най-рано на 15 месечна възраст на кучето в определени от БГРК ветеринарни клиники. До селекционно развъждане се допускат само кучета със степен на дисплазия не по-голяма от трета (С).
Кучета с трета степен на дисплазия не се препоръчват за извършване на селекционно-развъдна дейност.

 
5. Да имат направено изследване за наследствени заболявания на очите. Изследването се извършва  в определени от БГРК ветеринарни клиники и важи една календарна година.

Недопустимо е извършването на развъдна дейност с кучета, притежаващи следните пороци:

1. Едностранно или двустранно проявен крипторхизъм при мъжките кучета;
2. Доказана тежка тазобедрена или лакетна дисплазия;
3. Наследствени заболявания на очите като: Прогресивна атрофия на ретината;
Наследствена катаракта;
4. Недопустими дефекти в захапка и зъбна формула;
5. Явни отклонения от типичното за породата поведение;


Крайно нежелателно е заплождане на кучета, притежаващи еднакви недостатъци. При наличие на определен недостатък у женската трябва да се подбира мъжки без този недостатък.

БГРК препоръчва женските кучета да раждат максимум веднъж за една календарна година. В случай, че женско куче бъде заплодено и роди два пъти в рамките на една година, то задължително след това на женската трябва да бъде дадена почивка от минимум 12 месеца. В този смисъл за раждане се смята и спонтанно прекъсване на бременността след 45-я ден.

Собственикът на женската се задължава да обезпаразити, да сложи микрочипове и да ваксинира кучилото, както и да издаде родословия на кученцата.
Поставянето на микрочипове се извършва задължително преди продажбата .
Клубът изисква малките да се предават на новите им собственици на възраст най-малко 45 дни и с поставена първа ваксина.


Клубът не поставя ограничения относно продажната цена на кученцата и не се занимава с продажба/разпространение на малките. При наличие на интерес от страна на желаещи да придобият кученце клубът дава координатите на развъдчиците имащи или очакващи кучила.


2. Проследяване и контрол на селекционното развъждане

БГРК е длъжен да осигури контрол на селекционното развъждане и консултации на развъдчиците.

Ръководството на селекционно-развъдната дейност се осъществява от Отговорника по селекционно развъждане, а текущ контрол се провежда от Комисия по селекционно развъждане (КСР)

Отговорникът за селекционно развъждане отговаря за проследяването и формалното приемане на кучилата в клуба. Същият следва да направи оглед на кученцата, родени в неговия клуб най-късно до 40 дни след окучването. Развъдчикът е длъжен да осигури възможност за огледа. Той следва да се проведе с цел проверка на условията на отглеждане. На кучката и кученцата трябва да бъде подсигурено добро отглеждане. Всякакви съмнения, породени у отговорника и КСР по отношение редовността на развъдната дейност следва да се съобщят на УС на БГРК. БГРК си запазва правото да налага ограничения по силата на този правилник на развъдчици, които не отглеждат кучетата по подобаващ начин и не осигуряват необходимото за правилното им развитие.

С цел идентификация, на кученцата  родени в рамките на БГРК се поставя микрочип. Микрочипът е задължителна предпоставка за вписване в книгата за селекционно развъждане.

За мъжки и женски кучета, собственост на няколко човека, пред комисията по развъждане трябва да се представи отговорно лице, което ще полага представителен подпис и това лице задължително фигурира в договора за съсобственост .


3.Селекционно-развъдна книга.

Селекционно-развъдните книги са съществена основа на селекционното развъждане на расови кучета.

Селекционно-развъднатa книгa на БГРК се съхранява и попълва от Отговорника по селекция и развъждане.

За да бъде записано в СРК дадено куче трябва да има доказан произход за поне три генерации назад. В СРК трябва да са посочени минимум следните данни за кучето: име, номер на родословие, пол, цвят, номер на микрочип, дата на раждане,производител.
В СРК ще се записват и резултатите от изследванията за дисплазия  и за наследствени заболявания на очите, правени на кучетата.

За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от СРК на родителите; пол, име, номер на татуировката или микрочипа .
БГРК решава дали в СРК ще бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.

Внесени от чужбина кучета се впиват в СРК само ако притежават родословия от страна член (асоцииран член) на МФК.

Кученца с двама (или повече) различни бащи не могат да бъдат вписани в Книгата за селекционно развъждане на БГРК.


4. Родословия

Родословието е удостоверение за произход, издавано от БГРК и регистрирано в Служба Племенна книга на БРФК при гарантирана идентичност със записванията в Селекционно Развъдната Книга на БГРК. Родословието трябва ясно да е маркирано с емблемата на БРФК и МФК.

Родословия се издават само на кучила , чиито родители отговарят на изискванията на БГРК за селекционно-развъдна дейност.

БГРК използва официалната бланка-образец на БРФК за родословията, които издава.

При износ на куче произведено в страната освен родословието издадено от БГРК се издава и документ за експорт от БРФК.

Изгубени или унищожени родословия се обявяват за невалидни. БГРК съобщава на Служба Племенна книга в БРФК и издава дубликат.

Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани със вписването, се определят от БГРК.
Таксите за регистриране на родословия в БРФК се определят от БРФК.


5. Процедури при заплождане

Собствениците на предвидените за чифтосване кучета са длъжни преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са налице.
Необходимо е преди заплождане на кучетата да бъде направено изследване за бруцелоза.


5.1. Договор за заплождане

Страни се явяват собственикът на мъжкото куче и този на женското при извършване на заплождане.
Това е задължителен документ, в който собствениците на предвидените за заплождане кучета уточняват начина на издължаване между тях.
БГРК следи за коректното отношение между страните и има право да налага ограничения по силата на този правилник при констатиране на нередности.

Вариантите за издължаване между собствениците могат да бъдат:
- Предварително заплащане на връзката от собственика на женското куче.
- Взимане на полагаем приплод от страна на собственика на мъжкото куче.
- Друго писмено споразумение между страните

При заплащане на връзката :
При тази договорка трябва да се отразят следните моменти: 
- стойността на скачката;
- момента на заплащане на сумата;  
- да се посочи начина за евентуално обезщетяване на собственика на женската, в случай че тя остане незаплодена ( например безплатно заплождане на следващо разгонване на женската; връщане на част от сумата или друг начин)

След като бъде извършено заплождането съобразно установените изисквания, се счита, че мъжкото куче за разплод е изпълнило надлежно своите задължения и собственикът му има право да получи уговореното заплащане, като при това не е задължително констатиране на бременност при женската.

В този случай, след заплащането на сумата собственикът на мъжкото куче няма права по отношение на кученцата от кучилото.


При взимане на полагаем приплод от страна на собственика на мъжкото куче:
В подобна уговорка трябва да се отразят следните моменти:
-момента на избор на кученце от собственика на мъжкия;
-момента на предаване на кученце на собственика на мъжкия;
-момента, в който правото на избор от собственика на мъжкия изтича безвъзвратно;
-момента, в който правото на вземането изтича безвъзвратно;
-уреждане на разходите по транспорта;
-специални договорки за количеството кученца, полагащи се на собственика на мъжкия, в зависимост от количеството родили се живи кученца (ако женската остане незаплодена, ако има мъртвородени кученца или умрели впоследствие, ако се роди едно кученце).

При устна договорка, свързана със заплождането и евентуалното й неспазване от страна на собственика на мъжкото или женското куче БГРК не се ангажира с арбитраж по случая.


5.2. Документиране на покриването (акт за заплождане)

Това е документ, в който собствениците на мъжкото и женското куче удостоверяват с подписите си, че е извършено заплождане между техните кучета. В него се посочват датата и мястото на заплождането, имената и адресите на собствениците, имената и номерата на родословията на кучетата.

Задължение на собственика на женската е да се снабди с акт за заплождане от отговорника за развъдна дейност на БГРК още преди покриването. Този акт се попълва веднага след извършване на заплождането.

Желателно е скачката да се фотодокументира.


5.2. Акт за оглед на кучилото (акт за оглед)
Този документ се попълва от отговорника по развъдната дейност след оглед на кучилото . В него се описват всички кученца, имащи право на родословие. Актът се подписва от собственика на женската и от отговорника за развъдната дейност и се подпечатва от последния.

5.3. Акт за поставяне на микрочип

В този документ се описват номерата на  микрочиповете на всички кученца от кучилото.
Микрочиповете се поставят от квалифициран ветеринарен лекар.


Актът за заплождане, Актът за оглед на кучилото и Актът за поставяне на микрочип служат на Отговорника по селекция и развъждане за издаването на родословията на кучилото и за вписването на кученцата в Селекционно-развъдната книга .


5.4. Сведение относно лицата, които са придобили кученца

БГРК препоръчва на всеки развъдчик да има списък, в който подробно да си записва имената, адресите и телефоните на всеки нов стопанин на кученце. Развъдчикът трябва добре да запознае стопанина на малкото кученце с особеностите при отглеждането и възпитаването му. Желателно е също така да препоръча на новия стопанин членство в БГРК и обясни значението на клуба за съхраняването на породата в България.


6. Изкуствено осеменяване

При изкуствено осеменяване на кучката ветеринарният лекар, който е взел семенната течност от мъжкото куче, трябва да документира с удостоверение, че прясната или дълбоко замразена сперма е от уговорения мъжки за разплод.

Ветеринарният лекар, който осеменява кучката, трябва да потвърди писмено, че кучката е била осеменена със спермата на предвидения мъжки. В удостоверението трябва да бъдат вписани датата и мястото на осеменяването, името и регистрационния номер на кучката, името и адреси на собственика на кучката, както и същите данни за мъжкото куче.

Собственикът на мъжкия, който предоставя спермата, в допълнение към ветеринарното свидетелство трябва да издаде официално удостоверение за покриване.


7. Заплождане на женски кучета в чужбина

БГРК поощрява заплождането на женски кучета с качествени екземпляри от чужбина.
При извършването на такова заплождане мъжкото куче трябва да отговаря на изискванията за селекционно развъждане на страната, чийто гражданин е собственикът му.
В този случай към Акта за заплождане трябва да бъде приложено и копие от родословието на мъжкото куче, както и копия от шампионски сертификати (при наличието на такива).


8. Отстъпване правото за развъждане

За собственик на кучилото по правило се смята собственика на женската. Но правото за използване на приплода на дадена кучка или разплодник може да се прехвърли с договор на трето лице.
Отстъпването на правото на развъждане при всеки случай трябва да се извърши писмено и преди акта на покриване. Писменото отстъпване на правото на развъждане трябва своевременно да се заяви пред отговорника за развъдната дейност.

В документа за отстъпване на правото за развъждане задължително точно трябва да се опишат правата и задълженията на двете договарящи страни и се упоменава отговорното лице.

Ако не са извършени други уговорки, при прехвърляне на собствеността на бременна кучка новият собственик автоматично се смята за собственик на приплода. Кученцата се вписват в породния регистър на страната, в която е постоянното местожителство на наемателя на кучката


9. Име на развъдник

Името на развъдника е допълнително име на кучето
Запазването на име на развъдник в МФК е задължително условие за извършването на развъдна дейност.

Заявка за защита на име на развъдник от МФК се прави от развъдчика чрез БГРК в БРФК. БРФК определя таксата за регистриране.

Имената на развъдници, подлежащи на защита от МФК, трябва да се различават от вече защитените имена на развъдници в МФК.

Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя или отговорното лице в случай на няколко наемателя за едно и също куче (прехвърляне на право на СР), ако не съществуват други писмени договорености между наемателя и наемодателя, депозирани в БГРК.


III. Нарушения


Нарушения на настоящия правилник за селекционно развъждане се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на БГРК. При наличието на подобни нарушения Управителният съвет на БГРК има право да поиска от арбитражната комисия на БРФК откриване на процедура.


IV. Арбитраж


Ако членове на БГРК не могат да постигнат съгласие по изискванията на настоящия правилник за СР, то УС на БГРК взима решение за всеки конкретен случай след изслушване комисията за селекционно развъждане.V. Заключителни разпоредби


Настоящият правилник е съгласуван с Международния развъден правилник на МФК, както и с този на БРФК.

Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на правилника за СР като цяло.

При съмнения в смисъла и тълкуването на настоящия правилник всеки член на БГРК е длъжен да се обърне към член на комисията по развъждане и селекция за разяснение.

Правилникът подлежи на изменения и допълнения

 

 

Изменения и допълнения към правилника:

 

1. На Общото събрание на клуба, проведено на 16.12.2006 бяха направени следните допълнения и промени в Правилника за селекция и развъждане:

1.1. От  01.01.2007 за допускане до развъдна дейност става задължително изследването за наследствени заболявания на очите.

 

2. На Общото събрание на клуба, проведено на 10.02.2008 бяха направени следните допълнения и промени в Правилника за селекция и развъждане:

2.1. От 01.03.2008 за допускане до развъдна дейност става задължително изследването за лакетна дисплазия.
2.2. Минималната възраст за допускане до развъждане за мъжките кучета от 18 месеца се променя на 15 месеца.

3. На УС събрание на клуба, проведено на 05-02-2018 г. се взеха следни допълнения и промени в Правилника за селекция и развъждане.

3.1. От 01-03.2018 г. за допускане до развъдна дейност става само при получени три положителни оценки от изложби. И за мъжките и за женските оценката не трябва да е по-ниска от Отличен. Оценките могат да бъдат - една от специалка или от национална изложба и две от изложби на БРФК.

3.2. Кучетата тествани за GR PRA 1 и GR PRA 2, и такива, които са чисти по родители (двамата родители да са тествани и чисти по двата гена) за същите, са освободени от задължителен очен преглед за наследствени заболявания. Изключения правят афектираните по някой от двата гена екземпляри.

3.3. При заверяване на родословие в СПК на БРФК задължително се получават и работни книжки.

Български Голдeн Ретривър Клуб